Konsultointitason toiminnot
 • 25 Sep 2019
 • 2 Minutes To Read
 • Contributors
 • Print
 • Share
 • Dark
  Light

Konsultointitason toiminnot

 • Print
 • Share
 • Dark
  Light

Vaativien tarpeiden ominaisuudet
Toiminnallisesti vaativissa kohteissa edellytetään palvelun toimintojen ja tietorakenteen syvällisempää tuntemusta. Tekninen tukemme on käytettävissä siitä sopimalla. Avustamme asiakkaan käyttöönotossa ja käyttökoulutuksessa. Palvelu voidaan tarjota myös suorasopimuksella, joka on kuvattu tilitoimiston kumppanisopimuksessamme.

Ajantasaistettu budjetointi rullaavalla menettelyllä

Hyödynnä rullaavaa ennakointia budjetoinnissa, jos asiakkaan toiminnassa on vaihteluherkkyyttä, kasvua tai muita muutoksia. Rullaavan ennakoinnin avulla voit automaattisesti jakaa käyttäjälle toteumatiedot esim. kuukausittain ja pyytää häntä päivittämään seuraavien kuukausien ennakoinnit halutuille tunnusluvuille tai ajureille. Tiedot päivittyvät automaattisesti visuaalisiin raportteihin päivityksen yhteydessä - ilman erillistä tallennusta tai latausta.

Hajautettu ennakointi ja budjetointi talousjohdon tukena

Kun on tarve osallistaa eri osapuolia ja osa-alueita budjetointiin ja koostaa niistä yritystason budjetti niin hyödynnetään hajautetun budjetoinnin ominaisuuksia. Niillä luodaan rakenne jonka mukaisesti generoidaan osabudjetit. Kukin vastuuhenkilö päivittää oman osabudjettinsa - ja saa ne itselleen automaattisesti viestin kera kun häneltä odotetaan päivitystä. Keskitetysti hallitaan rakennetta, valvotaan budjetin päivityksen tilaa ja tehostetaan sen kokoamistaR. Hajautetulla ennnakointimallilla voidaan tukea eri ulottuvuuksia eli budjettia, ennustetta ja tavoitetta.

Yritys- ja konsernirakenteet tuettuina

Palvelu on laajennettavissa tukemaan konsernirakennetta. Sen avulla konsernin yritykset tulevat käytettäväksi raportoinnissa ja ohjausnäkymillä. Yhdistelmänäkymissä voidaan tarkastella konsolidoitua kokonaisuutta ja tarvittaessa rajata tietoja aina yksittäisen konserniyrityksen tasolle. Saat helposti yhdisteltyä konserniyrityksen tulosnäkymiä eri näkökulmista. Konernieliminoinnit voidaan tuoda omana eliminointiyhtiönä tai erillisinä eliminointitapahtumatauluina.

Kassavirtalaskelman tukeminen kuukausitason suunnittelussa

Asiakaskyselymme mukaisesti kassavirtalaskelman työläin ylläpidollinen tehtävä on jatkuvasti muuttuvan toteutuman päivittäminen ennakoitavien kausien lähtötilanteeksi. Tässä automaatiomme tuo helpotusta niille asiakkaille, joille jatkuva ennakointi kassavirtalaskelman muodossa on merkityksellistä. Kassavirtanäkymien vertailulla ja visualisoinnilla saadaan hyvä ja informatiivinen kuva rahan riittävyydestä kuukausi,- vuosineljännes- ja vuositasolla.

Ulkoistettu talousjohdon palvelu ja Agenda 360

Kun asiakkaasi tarvitsee tukea edistyksellisiin katsauksiin omistajille, hallitukselle, pääomasijoittajalle, henkilöstölle tai omalle avaintiimille voit hyödyntää asiakkaallesi sovitettua sisältöpohjaa ja toimittaa koosteet samalla hälytysasetusten mallilla jolla hoidat asiakasviestintää. Käyttäjälinkin avulla vastaanottaja saa selkeän, turvallisen ja interaktiivisen raporttinäkymän. Hyödyntämällä Agenda 360 ominaisuuksia voit tukea asiakkaasi hallituksen ja johtoryhmien palaverikäytäntöjä, päätöksiä ja muistioita.

Asiakasyrityksen liiketoiminnan kehittämisen neuvonta

Palvelumme johtamista tukevien ominaisuuksien avulla seuraava askel on auttaa asiakasta toimenpidesuosituksilla. Niitä voit työstää Agenda 360 palvelulla. Se avulla havainnot ja huomiot muuttuvat toteutuskelpoisiksi aloitteiksi ja seurattaviksi toimenpiteiksi joilla vaikutetaan asiakkaan menestykseen. Tämä edellyttää konsultoivaa otetta asiakkaan toiminnan kehittämisessä. Palvelun toimintojen avulla voit osallistaa myös asiantuntijakumppaneitasi kun haluat hyödyntää yhteistyöverkostoasi.

Koneälyavusteinen ennakointi ja skenariointi osana asiakasneuvontaa

Uusin kehityskohteemme on koneälyavusteinen ennakointi joka perustuu yrityksen historiallisen suorituskyvyn pohjalta arvioituun kehitykseen. Sitä voidaan verrata esim. yrityksen budjettiin tai tavoitteisiin. Sen tarkoituksena on kertoa jatkuvaluonteisesti onko yritys menossa kohti tavoitetilaa ja lyhyellä aikavälillä ennakoida onnistumisen todennäköisyyttä. Valittu skenaario voidaan päivittää budjetin pohjaksi ja työstää sitä perinteisellä mallilla.

Pidemmällä aikavälillä ennakointia tuetaan eri toimintatekijöiden arvioinneilla. Skenaariomuuttujina voidaan käyttää valittuja sisäisiä tekijöitä kuten esim. kannattavuuden, kustannusrakenteen ja toimenpiteiden vaikutusta tulokseen. Suuri merkitys on myös ulkoisilla tekijöillä, kuten kilpailu- ja markkinatilanteella, suhdanteilla, alan investoinneilla jne. Palvelu tarjoaa innostavan ja helpon tavan arvioida tekijöiden vaikutusta omiin suunnitelmiin.
Tälläisen skenaariointityöskentelyn tarkoitus on herättää syvällisempi keskustelu yrityksen tulevaisuuden tilasta sekä strategisista toimenpiteistä joilla yritys voi hyödyntää tai varautua tulevaan. Sen avulla saamme paremmin yhteyden yrityksen tulevan tekemisen ja budjetin sekä tavoitteiden realistisuuden osalta. Se on myös merkittävä etu yritysten riskien arvioinnin kannalta.
Koneälyavusteinen ennakointi on pilotoinnissa loppuvuoden 2019 ajan ja tulee tuotannolliseen käyttöön vuodenvaihteessa.

Was This Article Helpful?